Obchodní podmínky

1. Předmět smlouvy

Poskytovatel nabízí služby tvorby webových stránek klientovi za měsíční poplatek ve výši 450 Kč. Tato smlouva upravuje podmínky poskytování služeb a jejich využívání klientem.

2. Poplatek

Klient je povinen uhradit měsíční poplatek ve výši 450 Kč za používání webové stránky vytvořené poskytovatelem. Poplatek je splatný v kalendářní den zahájení spolupráce. Tedy je spolupráce spuštěna 15-tého v měsíci, následující měsíc je poplatek splatný ve stejný termín. Pokud je platba uhrazena kartou, systém automaticky strhává poplatek každý měsíc.

3. Užívání webové stránky

Klient má právo využívat webovou stránku bez jakýchkoliv omezení po celou dobu platnosti této smlouvy, pokud je platný poplatek řádně uhraděn.

4. Placení s prodlením

V případě, že klient neuhradí měsíční poplatek do 60 dnů od jeho splatnosti, poskytovatel má právo pozastavit poskytování služeb a odstranit webovou stránku z internetu.

5. Ukončení spolupráce

Po ukončení spolupráce mezi klientem a poskytovatelem budou veškeré služby zrušeny a webová stránka odstraněna z internetu.

6. Změny a doplňky

Tyto obchodní podmínky mohou být změněny nebo doplněny písemnou dohodou mezi klientem a poskytovatelem.

7. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy bude pravomocným místem řešení Brno.